LLIBRE  D’ESTIL  I  MANUAL  DE PROCEDIMENT

Finca de

FAI ECOLÒGIC

 

Comarcal 1413b, Km.6,4

E-08189 Sant Quirze Safaja

Barcelona

Tel.  93 284 07 27

Fax. 93 866 25 71

info@faiecologic.com

www.faiecologic.com

ÍNDEX

 • Llibre d’estil i manual de procediment
 • Construccions, reparacions i manteniment de la Finca
 • En relació al jardí, les plantes i els arbres
 • En relació a l’hort
 • En relació als camps de cultiu
 • En relació als animals
 • Escorxador
 • Venda de productes
 • Aprovisionament d’aigua
 • Cotxes, tractors i eines
 • Despatxos
 • Aula Caius Maecenas i Espai Arxiu
 • Annexos
 • Masoverí
 • En relació als visitants de la Finca
 • En relació a proveïdors
 • Gestió d’Enderrocs i deixalles
 • Vigilància
 • Situacions de crisis o alarma
 • A manera de síntesi
 • Normes bàsiques de funcionament

FAI ECOLÒGIC

LLIBRE D’ESTIL I MANUAL DE PROCEDIMENT

La Finca de Fai Ecològic com a Finca ecològica registrada cerca sempre l’harmonia entre la seva ubicació en l’Espai Natural de Cingles de Bertí, les seves construccions i instal·lacions, i els animals i persones que en ella habiten. Atès que ha estat sempre una Finca emblemàtica de la zona, i així l’hem de mantenir, la imatge és molt important ja que de fet vivim d’ella. Per aquest motiu és norma bàsica de la Finca mantenir-la neta, ordenada i en estat de revista.

CONSTRUCCIONS, REPARACIONS I MANTENIMENT DE LA FINCA

En el cas que s’hagin de realitzar reparacions o noves construccions es tindrà en compte l’impacte ambiental que aquestes generin. Així doncs, d’una banda malgrat el rebombori que crea aquesta situació, és necessari mantenir l’espai on s’actua el més ordenat i net possible. D’altra banda si aquesta nova construcció genera un fort impacte ambiental, s’han de prendre les mesures adequades per a arbitrar mecanismes o instal·lacions que neutralitzin aquest impacte. No es podrà fer cap nova construcció sense tenir un pla de mesures de neutralització d’impacte ambiental.

En el cas que es contracti personal extern a la Finca s’anirà amb compte que aquest segueixi la norma de la Finca, facilitant aquells estris o condicionaments que ajudin a mantenir-la neta i endreçada (per exemple destinar una galleda o recipient per a tirar la mala herba, burilles, cordills, enderrocs, etc.).

És important que totes les instal·lacions estiguin en un estat òptim de manteniment per a evitar en el màxim les avaries. No obstant això quan aquestes es presentin, s’intentarà en primer lloc solucionar-ho per part del personal de la pròpia Finca. Si la reparació o restauració de l’ús de la instal·lació sobrepassa la capacitat i habilitat professional de reparació del personal de la Finca, serà sol·licitat un servei professional extern, dins del marc dels proveïdors de serveis habituals de la Finca. Si aquesta reparació és complexa i no és urgent se sol·licitarà sempre un pressupost previ.

Quan directament s’encarreguin serveis externs a la Finca es demanarà sempre un pressupost.

EN RELACIÓ Al JARDÍ, LES PLANTES I ELS ARBRES

En relació a l’herba d’al voltant de les construccions de la Finca i les plantes que envolten directament les construccions de la Finca es tindrà especial cura en què estiguin hidratades i el més arreglades possible: patis i terrasses, escombratges i recollits, plantes sense males herbes i cap flor ni planta mústiga o en estat de putrefacció o lisis.

En el perímetre  immediat de la Finca s’anirà amb compte que no hagin excrements ni restes de menjar dels gossos (ocells o ratolins en estat de putrefacció).

En relació als arbres es realitzarà una poda anual dels quals són al pati dels castanyers, els fruiters de davant la casa principal, i els que es troben situats en l’hort, així com aquells fruiters que es plantin per tota la Finca.

En relació a la restant massa forestal a mesura que es pugui s’aniran podant les alzines i pins, així com s’iniciarà una reforestació activa d’arbres.

EN RELACIÓ A l’HORT

En la plantació de l’hort per a autoconsum de la Finca i els seus esdeveniments es realitzarà cada any una planificació de les plantacions a realitzar sobre la base de les necessitats de les persones i els animals que habiten en la Finca.

És important també mantenir net al voltant de l’hort i el marc d’ubicació d’aquest; anar amb compte dels marges, que les canyes que es preparen cada any estiguin dretes i preparades per al seu ús, així com guadañar la vorera de la bassa i els matolls que l’envolten.

L’hort s’ha de mantenir net de males herbes, la qual cosa requereix que les intervencions a realitzar es facin manualment (en la producció ecològica estan prohibits tot tipus d’herbicides), tenint en compte el calendari BIODINÀMIC de Rudolf Steiner, el qual estructura astrológicamente els dies més indicats per a sembrar, guadañar, treure herbes i recollir. Se seguirà sempre que sigui possible perquè s’han comprovat els resultats. Si no és possible seguir-ho per les circumstàncies que siguin és important anotar quan s’ha fet.

En tots dos casos està indicat tenir un registre de les accions i fets i els dies en què s’han dut a terme.

A l’ésser una Finca ecològica registrada en totes les intervencions que tinguin una finalitat de tractament o abonament s’hauran de respectar els criteris de la producció ecològica, és a dir, utilitzar productes fitosanitaris acceptats segons la normativa Europea pertinent.

En l’ús de les eines en l’hort, i fins que no sigui construït un cobert que permeti guardar-les, una vegada utilitzades es tornaran a la seva ubicació original: el taller o el departament que es concreti de la masovería (pales, rasclets, aixades, multicultor). En cap cas queda justificada una ubicació diferent a aquesta. Pensem que la Finca és gran i l’ordre, un deure que ens permet situar ràpidament l’eina quan ens és necessària.

EN RELACIÓ ALS CAMPS DE CULTIU

Atès que les necessitats de la Finca són essencialment de farratge, veça – drena, alfals i pastura cada any es realitzarà durant el mes de setembre la planificació de sembres tenint present els criteris del cultiu ecològic que impliquen rotació de cultius per a evitar l’esgotament de la terra, abonant amb abonament natural dels femers de la Finca i si és necessari abonament de fem de vaca i cavall de les finques veïnes. En cap cas està permès el purí de qualsevol tipus com a adob dels camps o terrenys de cultiu de la Finca.

Per a la realització dels treballs de camp, ara com ara la Finca disposa de les eines adequades a excepció de l’embaladora i sembradora. És important en previsió a la realització dels treballs de campanya, mantenir-les en estat òptim de funcionament.

EN RELACIÓ Als ANIMALS

La producció ecològica de carn és molt estricta en relació al menjar i els hàbitats dels animals, els quals han de comptar amb un espai determinat net i sec per a poder moure’s i jeure així com tenir accés a zones de pastura (veure annex VIII Quadern de Normes Tècniques del Consell Català de Producció Agrària Ecològica).

Es realitzaran els tractaments preventius indicats per llei (desparasitación, bovines, etc.), i es comptarà amb un registre de totes les intervencions realitzades, anotant la identificació de l’animal, símptomes, tractament indicat i nom del veterinari.

En les diferents línies de producció, s’ha de portar un registre d’altes, baixes, vendes i en el cas dels ous, un registre de la producció diària així com anotació de particularitats que considerem d’interès per a l’optimització de la producció. Aquesta informació s’anotarà en el Quadern de camp en el PC de l’oficina, de manera que permeti en un moment concret poder tenir una visió general de l’evolució productiva. És molt important cara a poder optimitzar el maneig i resultats de la producció.

De manera general els animals tindran a part de la seva dieta amb farratge, cereals i lleguminoses, i en el cas dels gossos el seu pinso corresponent, els abeuradors amb aigua neta, procurant que el seu llit estigui sec i net. En el cas dels remugants hauran de tenir en el seu òbit surt per a proveir-se en la seva necessitat de minerals.

Quan apareguin símptomes de disfunció en la fisiologia normal de l’animal s’avisarà al veterinari perquè aquest realitzi el seu reconeixement i diagnostiqui i aplicació la terapèutica més adequada. El primer nivell d’intervenció veterinària serà sempre amb medicines complementàries (preparats homeopàtics o fitonaturales).

Si l’animal no respon i es considera que perilla la seva vida, es realitzarà tractament mèdic convencional, tenint en compte que si l’animal és d’engreixament s’hauran de prendre mesures de destinació diferent a l’ecològic.

 1. Xais i ovelles. Una vegada al trimestre es netejarà la quadra. En l’esdeveniment dels parts s’anirà amb compte de separar immediatament mare i fill de la resta del ramat als espais a ells destinats que permetin la tranquil·litat i concentració en la consolidació del vincle mare – fill i possibiliti l’alletament natural dels petits. En cas que aquest no sigui possible s’arbitraran mesures llets artificials externes que possibilitin la viabilitat del petit. Es registrarà el número de crotal de la mare, data de naixement i nombre d’animals nascuts en el Llibre d’Explotació Ramadera de la Finca.
 2. Porcs: En la producció de porcs, a part de la seva ració de pinso, s’alimentaran de les restes de verdura de l’hort. A més com és un animal que no té glàndula sudorípara d’excreció, la regulació tèrmica la realitza promovent fredor en la seva pell via «embolcalls» de fang. Per aquest motiu, durant els mesos de calor es cuidarà de proveir-li un espai on es generi fang perquè el pugui fer (ruixar-los directament, passar la mànega pel sòl, o bé destinar unes petites basses perquè es puguin banyar).
 3. Cavalls: La funció dels cavalls en la Finca és el manteniment net del bosc en prevenció d’incendis, com un animal estètic de gran atracció per als visitants de la Finca, i perquè pugui fer tasques de transport d’arbres, eines i de passeig per als habitants o visitants de la Finca. La línia de reproducció és la de cavall percherón croat. La ració de menjar només es proveeix en cas de condicions climatològiques que impedeixin el pasturatge i serà de civada i farratge de pastura complementària, ja que la seva dieta habitual és proveir-se del bosc.

Serà per tant una prioritat de la Finca oferir-li parcs de pastura permanent, fins a arribar a la totalitat del perímetre de la Finca. Aquesta acció comportarà una vigilància periòdica dels tancats per a evitar fugides de corrent i per tant el trencament dels parcs per part dels cavalls, la qual cosa obligaria a la crida i cerca dels mateixos amb la corresponent pèrdua de temps que aquesta activitat ocasiona.

Quan el part d’una egua estigui pròxim, (15 dies abans com a mínim) s’habilitarà un espai que permeti a l’animal estar sol, perquè quan neixi el poltre pugui atendre’l sense problemes de competència i defensa dels altres membres del ramat.

 • Gossos: Actualment la Finca compta amb 9 gossos (6 de raça pura Pastor alemany, un mastí dels Pirineus i 2 d’encreuament) els quals es mantenen en els espais a ells destinats. Encara que disposen tots d’un espai vital per a córrer, es realitzarà diàriament un passeig i si aquest no és possible un temps mínim de contacte personal amb l’animal amb la finalitat de reafirmar la seva autoestima i l’afecte dels habitants als quals protegeix i defensa. No oblidem que són els nostres guardians i ens avisen de tot allò que no podem apreciar amb els nostres sentits.

Quan es produeixi la mort de qualsevol animal productiu de la Finca, és recomanable poder fer l’autòpsia de l’animal, si no queda clar el diagnòstic del exitus. Posteriorment s’avisarà a l’empresa SERECA, que té contracte de manteniment amb la Finca  per a retirar-ho.

ESCORXADOR

Quan es decideixi el sacrifici d’animals per a la seva venda, es realitzarà la guia corresponent, complint amb tots els requisits que la llei exigeixi en aquell moment (p. exemple certificació del veterinari conforme l’animal està sa, etc.)

En el cas de sacrifici de xais i porcs, es procedirà amb l’elaboració de la guia corresponent i lliurament a l’escorxador ecològic de Moià amb els precintes del CCPAE (Consell Català de Producció Ecològica) qui s’encarrega del sacrifici. La retirada dels canals és a càrrec de la carnisseria que el curta segons les indicacions que ens marca el client.

VENDA DE PRODUCTES

Cada vegada que es vengui un producte en la Finca tant de carn com ous, mel o verdura si és el cas, es realitzarà un albarà en el qual s’inclogui el pes i les unitats així com el preu per Kg., segons la llista de preus que es troben a la botiga, el qual es lliurarà al client, quedant en la llibreta dues còpies.

En relació a l’embolcall dels productes, s’anirà amb compte que sigui el més ecològic possible i que tingui una bona presentació i imatge. No sols venem un producte ecològic de qualitat, sinó també una imatge harmònica i estètica.

En relación al envoltorio de los productos, se tendrá cuidado que sea el más ecológico posible y que tenga una buena presentación e imagen. No sólo vendemos un producto ecológico de calidad, sino también una imagen armónica y estética.

APROVISIONAMENT D’AIGUA

Manteniment en perfectes condicions de les cisternes (omplertes) i els accessos i conductes d’aprofitament d’aigua de les teulades (nets de mala herba), patis i jardins. A aquest efecte es realitzarà de manera anual una neteja i reparació de les teulades i els canals, així com de tots els pendents de drenatge de l’aigua cap a les cisternes o basses

En el bombament d’aigua es cuidarà de mantenir tot el camí on passa el conducte de l’aigua net de mala herba, de tal manera que si hi hagués una avaria es pogués accedir a la seva reparació de manera immediata. En aquest sentit de manera anual es procedirà a la neteja d’aquest accés. A l’estiu en la zona de la presa (s’està fresc) i en la zona de dalt, abans de l’estiu.

Les bombes de la presa actualment funcionen les dues alhora. En les bombes del mitjà, es tindrà també cuidat que en cada bombament funcionin les dues respectant els dos temps del motor. Quan arribi el fred (sobre el mes de novembre i fins a abril – maig) s’embolicaran les bombes i els tubs d’accés a les mateixes en l’estació Núm. 2 amb fibra de vidre, per a protegir-les de les possible gelades.

Les cisternes de la Finca (la de la masovería i la de sota la terrassa de la casa principal) han de controlar-se que estiguin plenes anualment (especialment per al manteniment estructural de les parets que les contenen).

COTXES, TRACTOR I EINES

Tots els vehicles i eines de la Finca durant la nit estaran a cobert, i en cap cas es deixaran les claus posades en el pany.

Ranxera: està al servei de la Finca, per la qual cosa estarà disponible per a totes les activitats destinades al manteniment i producció de la Finca, així com a aquelles que li destinin els seus propietaris. Per aquest motiu s’ha de mantenir neta i en estat de revista. Es recomana que setmanalment es netegi el seu sòl i mensualment les fonguis de protecció dels seients.

Tractor: s’utilitza essencialment per a les activitats de treball en el camp així com per a la càrrega, descàrrega i transport del menjar dels animals. S’ha d’anar amb compte de mantenir-ho el més net possible, encara que el seu treball comporta molta pols i fang.

Eines del tractor: pinchos, pala, esquinçadora, llaures, rampines, guadañadora o remolc, una vegada utilitzades s’han d’ordenar en el lloc a elles destinat. En cap cas queda justificat que passin la nit al descobert o en un altre lloc fora del seu.

DESPATXOS

Situats en els annexos a l’espai d’arxiu i com a espai de treball d’oficina i reunions del vessant agrícola i ramadera de l’empresa s’han de mantenir nets i arreglats, amb la documentació d’arxiu de l’empresa ordenada per a permetre un accés ràpid per a qualsevol dels seus membres que vulgui consultar-la, així com dels inspectors del CCPAE. Aquest espai compta amb telèfon, fax i connexió a internet per a optimitzar al màxim la comunicació amb l’exterior. En contenir informació privada del funcionament de la Finca, no es permetrà l’estada a persones alienes a la Finca si no és amb l’acompanyament d’algun dels seus membres.

AULA CAIUS MAECENAS I ESPAI DE L’ARXIU

Com a espais formatius compten amb connexió a Internet i ambdues tenen canó de projecció. Com a estructures de serveis es mantindran ordenades i netes, preparades per al seu ús. Tota la tecnologia que s’utilitzi (Canó de projecció, TDT o micròfon) comptarà amb un manual d’ús el qual haurà de ser utilitzat inicialment per un membre de la finca per a ensenyar el seu funcionament a l’usuari. Les avaries per mala praxi aniran a quanta del client i s’hauran de comunicar prèviament.

ANNEXOS

El Txoco, Militaria i l’Espai Audiovisual, estan destinats actualment a la celebració de reunions d’alt nivell en petit comitè  (6 – 8 persones com a màxim). Com les altres estructures de la Finca es mantindran en perfecte estat de neteja i ordre (1 revisió setmanal mínima), preparades per al seu ús. Una vegada finalitzat el seu ús per a una activitat es procedirà al restabliment de l’ordre i la neteja.

MASOVERIA

En aquesta estructura se situen:

–         Zona Central: els despatxos de treball de IPARS – KREBS, S.L. i la direcció de la Finca

–         Ala Dreta: Sala de reunions polifuncional per a grups de 12 – 14 persones com a màxim. Pot adequar-se per a sala de treball o bé per a menjador.

–         Ala Esquerra: Aquesta ala incorpora tres activitats diferencials; l’Espai de Salut, l’espai residencial Ton Soldevila (apartament tipus loft amb bany i cuina inclosa amb una capacitat per a dues persones), i la botiga de la Finca.

EN RELACIÓ ALS VISITANTS DE LA FINCA

En conservar la Finca amb una imatge impecable, que és el que volem tots els que en ella vivim, tindrem visitants atrets per la connexió a Internet, per l’acció comercial realitzada o els cursos i seminaris oferts. Hem d’entendre que és una propietat privada i que no es permet la visita sense planificació prèvia. Quan un particular estigui  interessat a conèixer-la haurà de cridar a les oficines de Barcelona i acordar cita. En cap cas s’ensenyarà la Finca a una persona aliena a l’empresa, de no ser que sigui convidada pels seus membres o empreses col·laboradores del Campus.

Les visites amb persones alienes a la Finca seran sempre pactades amb dia, hora, recorregut i oferta de piscolabis, si és el cas. Quan els visitants vengen amb nens petits, s’informarà els adults que els acompanyen dels perills d’una Finca no preparada per a nens, de manera que se’ls demanarà que els vigilin de prop. Si això no succeeix, sentint-ho molt i de manera educada se’ls dirà que no podem mostrar-la. (Hem d’evitar que tinguin qualsevol petit accident, la qual cosa suposaria una demanda de responsabilitat civil per a nosaltres, risc que no hem d’assumir pel bé de tots).

Fetes aquestes excepcions, quan hi hagi altes concentracions de visites o clients (cas de festes, esdeveniments, cursos i “aplecs”) es procedirà a un ordenament i seqüenciació de la visita que serà pactada en cada cas: Organització del pàrquing, recepció dels visitants, espai de treball, circuit de visita, lloc del menjar, etc.

Un dels valors de l’ecologia és l’harmonia de l’espai que es comunica a les persones que el visiten, per tant es demanarà a tothom que sent coherent amb l’equilibri, no espatlli el mateix tirant burilles o deixalles al sòl o en els espais on es desenvolupi l’activitat. La direcció de la Finca procurarà instal·lar els contenidors corresponents.

PROVEÏDORS

És important que els proveïdors de producte o servei si han de presentar-se en la finca siguin congruents amb la filosofia de Fai Ecològic, quant a imatge personal (neta i endreçada), imatge del furgó o cotxe que portin i la qualitat personal dels treballadors que dispensin el producte o servei.

De fet els proveïdors són triats per Fai Ecològic, amb la consideració que això representa en un ample marc de variables, entre les quals no tant només figura el preu, sinó la qualitat del seu producte/servei i la qualitat humana del seu equip, tant en presència com en actitud i aptitud.

ENDERROCS I DESAPROFITAMENTS

Els enderrocs i desaprofitaments, en general producte de les obres, restauracions i manteniment de la Finca, quedaran apilades en una zona pactada i a partir de cert volum i sense dilació de temps, es procedirà al seu transport al centre de gestió del reciclatge.

En cap cas s’acumularan objectes inservibles de manera dispersa i desordenada.

VIGILÀNCIA

La seguretat és un valor essencial de la Finca, tant per als seus habitants i animals com per als seus visitants. No es permetrà la deambulació de persones sense identificar en el recinte de la Finca, convidant-les a retirar-se una vegada informats de les seves demandes. En cas d’insistència o reincidència es dirà als Mossos d’Esquadra. El fet de tenir instal·lat un porter electrònic en l’entrada de la Finca, permet la regulació d’aquesta situació.

Tampoc es permetrà l’accés al recinte a caçadors que vinguin a entrenar gossos.

Quan es trobi un vehicle dins de l’espai de la Finca s’anotarà la matrícula i es conservarà, per si fos necessari realitzar alguna acció en conseqüència.

SITUACIONS DE CRISIS O ALARMA

Cas que es produís una situació de crisi imprevista, com l’inici d’un incendi o alteració climatològica que obligui a retirar-se de l’espai d’activitat, se seguiran les instruccions que marqui l’instructor o professor que estigui a càrrec del grup, el qual ja estarà entrenat en el protocol pactat de prevenció de riscos. Els assistents s’obliguen a aquesta obediència i seguiment en situació d’alarma.

En cas d’una emergència per malaltia. S’avisarà immediatament al telèfon d’emergències mèdiques 112, i mentre es realitzessin les maniobres de primers auxilis que tot instructor coneixerà en els seus principis bàsics.

A MANERA DE SÍNTESI

Aquestes normes i procediments tenen dues funcions:

La primera és potenciar un marc de coherència entre els objectius i intencions de l’activitat ecològica, i els comportaments humans que els fan possibles.

La segona és assegurar un valor diferencial de la Finca associat a la qualitat de vida que permet viure destral, i amb harmonia amb l’entorn.

NORMES BÀSIQUES DE FUNCIONAMENT

Després de l’incendi de la totalitat de la finca l’any 1994, i posteriorment l’anunci d’afectació de la Finca amb la ubicació de tres torres d’alta tensió de 400KV de la línia MAT, les quals hipotecaven seriosament el projecte de desenvolupament de la Finca com a espai de formació en naturalesa i salut, des de la direcció de la Finca es va tenir molt clar la constant cerca d’equilibri entre l’entorn mediambiental protegit (Espai Natural de Cingles de Bertí, Xarxa Natura 2000, Zona LIC d’interès comunitari i zona ZEPA de protecció d’Ocells), i les estructuris immobles existents, els animals tant silvestres com domèstics, les persones que habiten en la finca i els visitants.

En aquest sentit destil·lem breument els eixos clau:

– La importància d’ordre i la neteja tant de la Finca com de les estructures existents que afecten tant els animals com les persones.

– La seguretat com a concepte rellevant en el funcionament de la Finca i les seves activitats. Es té com a objectiu que aquest espai continuï sent segur punt pels seus habitants com pels seus visitants. Qualsevol percepció d’inseguretat, vingui d’una instal·lació o d’una persona, agrairem la seva aportació

– La impossibilitat de realitzar activitats que tinguin un fort impacte ambiental en l’entorn:

Vehicles a motor per a fer carreres

 • Tirar coets
 • Xisclar
 • Fer foc
 • Tirar burilles enceses o apagades
 • Tirar residus
 • Es prohibeix fumar en tot el recinte de la Finca excepte en   els espais habilitats
 • Es prohibeix concretament aquelles activitats sorolloses que puguin afectar la nidació d’ocells com l’àguila cuabarrada (no es permetran activitats d’impacte sonor o vibratori en les setmanes prèvies de nidació i el propi període de cura dels pollets)

– Respecte als manuals de procediment de totes les instal·lacions tant immobles, com a mobles com de tecnologia

– Respecte pels animals estant prohibit caçar en tot el recinte productiu i de serveis de la Finca

– El respecte a les persones tant de l’equip de la Finca, del Campus com els altres visitants. L’objectiu és que tothom se senti bé i acollit en l’espai que ocupa i les funcions que desenvolupa. Les sortides de to es tractaran de reconduir amb la finalitat de pacificar els ànims

– No es permet la lliure circulació dels visitants per la Finca fora dels espais destinats a l’activitat concreta que desenvolupen

– Tampoc es permet la lliure circulació de nens per la Finca, ja que totes les instal·lacions estan pensades per a adults i per a activitats d’empreses i no es disposa fora de l’espai concret de l’hípica destinat a nens, d’espais per a ells.

– Totes les persones que desenvolupin una activitat outdoor, de formació indoor o en l’hípica signaran un document d’acceptació d’aquests principis bàsics.

– A les mascotes dels visitants tampoc els hi permetrà la lliure circulació, o bé hauran de romandre en els cotxes dels seus propietaris o lligats en zones específiques destinades a ells.

En Fai Ecològic oferim i demanem elevades normes ètiques en el comportament de les persones. L’honestedat, les relacions equitatives i la transparència en els procediments de totes les accions.

 Dra. Rosmarie Cammany

 Directora

Gener 2012

Descarregar LLIBRE d’ESTIL 2012