Plans formatius

L’Institut té una llarga experiència en el disseny de continguts per a cursos, seminaris o tallers en l’àmbit propi de l’empresa i les insituciones, així com específic per a professionals liberals. L’Institut ofereix seminaris fora del seu Campus per a realitzar in-company o un altre lloc que es desitgi. Així mateix pot dissenyar formació ad hoc a les necessitats de l’organització.

Seminaris empresa

La nostra base de partida, és que cada seminari – estada és una cocreación conjunta de tots els participants, per tant tot i que hi ha un guió de temàtiques i activitats que es proposen, la dinàmica i evolució és un resultat únic de les vibracions, inquietuds i ganes de compartir i aprendre de tot el conjunt.

GESTIÓ DE CRISI EN L’ÀMBIT HUMÀ DE L’EMPRESA

Encara que el desig profund sigui viure amb el màxim confort emocional, intel·lectual i personal possible, la inestabilitat freqüent del nostre entorn professional, laboral i afectiu ens impulsa a la necessitat d’aprendre a detectar les crisis, a interpretar-les i a dotar-les d’un significat pedagògic paral·lelament al seu procés de resolució. Tota crisi presenta una situació de desequilibri a partir de la qual es pot seguir una via de destrucció o creixement. Paradoxalment tot creixement implica l’evolució d’una estabilitat prèvia. Sense ruptura no hi ha “gnosi” o coneixement. Enfront de la situació de crisi, es pot interposar una estratègia d’abordatge que controli els elements desencadenats i les seves conseqüències, per a derivar, en la mesura que sigui possible, la seva evolució, no en un sentit d’entropia o caos, sinó en una direcció d’entalpia o ordre. L’estrès generat en una situació de crisi afecta de manera diferent segons el gènere, l’edat, professió, situació familiar i evolució biogràfica. Aprendre a conviure amb l’estrès és una assignatura, que a més ens pot ajudar en les situacions de crisi biogràfica i professional. Incorporar el concepte de salut com a resultat d’equilibri entre l’individu i el seu entorn psico – social i espiritual permet aportar marcs de referència per a entendre situacions de desequilibri tant de físic, psicològic i social.

IDENTIFICACIÓ DE LA NATURALESA EN LES DINÀMIQUES ORGANITZACIONALS I PERSONALS

A partir de l’exposició de característiques i atributs biològics, conductuals i simbòlics d’animals, a nivell del grup realitzar un procés de selecció de quin animal reuneix els atributs i característiques que poden ajudar a l’organització a la qual pertany el grup en el seu repte actual, incorporant el procés vivencial de la totemización d’aquest. En l’àmbit personal vinculat a la naturalesa, l’experiència no tan sols busca el coneixement sobre l’essència humana sinó un punt de partida per a la comprensió de la nostra experiència vital.

REFUGIS FORMATIUS PER A LÍDERS

Conscients de la responsabilitat i la pressió a prendre decisions exigida diàriament a líders empresarials i professionals, oferim un espai de reflexió sobre la salut tant personal i de l’equip humà amb el qual col·labora, com la salut organitzacional de l’empresa que dirigeix, així com sobre els reptes existents i la capacitat de resposta als mateixos de manera coherent, decidida i sostenible.

ELS DIRECTIUS: ENTRE LA RESPONSABILITAT DEL CÀRREC I LA REALITZACIÓ DE LA PERSONA

Assumint que el càrrec professional és el rang en el qual s’expressa la professió, com a conjunt de responsabilitats que l’organització atorga a un individu, fruit del nivell competencial que se’l reconeix mitjançant els seus assoliments curriculars,  s’observa que sovint els privilegis del càrrec produeixen una identificació de l’individu amb aquest, creant-se la falsa creença que ells són el càrrec. Quan succeeix un canvi organitzacional o vital que comporta un canvi de posició en aquest; de pèrdua o degradació, els mecanismes identificatius fortament arrelats en el subjecte,  queden desarticulats, ocasionant-se una vivència de pèrdua, ja que l’individu íntegrament pot reduir la seva valoració pel trauma a l’ego vinculat al càrrec. Desenvolupar els conceptes psicològics, antropològics i vivencials que afavoreixen la identificació primer, i la superació després d’aquest procés són els objectius d’aquest seminari.


Seminaris i Tallers oberts a la societat

El punt de partida, és la cocreación conjunta amb tots els participants del seminari. Encara que hi ha un guió de temàtiques i activitats la dinàmica i evolució és un resultat únic de les inquietuds i ganes de compartir i aprendre de tot el conjunt.

SALUT, ALIMENTACIÓ I LA GESTIÓ DIÀRIA DE LES MENJADES

Exposició dels principis d’una àgape equilibrada, tenint present els principals grups d’aliments. Funció i necessitat dels complements nutricionals i vitamínics. L’organització de les àgapes tenint en compte el personal estil de vida.

LA RELACIÓ AMB L’altre: ESPAI, COMUNICACIÓ, EXPRESSIÓ I MOVIMENT

A partir de l’anàlisi de la nostra relació amb l’altre, experimentar l’espai d’interacció, les combinacions preferents en relació al moviment expressiu, la congruència entre l’expressió verbal i no verbal, i la sincronia amb l’altre. El material del seminari serà l’enregistrament dels propis participants filmats en situacions de “roleplaying”.

L’ESTRÈS EN LA BIOGRAFIA: DE L’ESTIMULACIÓ A l’ANGOIXA

Definición del estrés y en buena medida su aportación como estimulante del crecimiento personal. Herramientas para detectar cuando éste pasa de la estimulación a la angustia. Abordajes más comunes para identificarlo y reconducirlo.

LA CRISI COM A RUPTURA I COM A OPORTUNITAT DE CREIXEMENT I CANVI

Analitza el concepte de crisi en els seus dos vessants; de ruptura en la situació estable i evolutiva de l’individu, i l’oportunitat que ofereix el nou escenari sorgit, el qual sempre és un repte de superació, creixement i canvi.

SALUT – MALALTIA: UNA VISIÓ INTEGRADORA

Analitza el procés salut – malaltia des d’una visió d’equilibri de l’individu amb l’entorn i exposa les alternatives de tractament existent, partint de la base que de Medicina només hi ha una que és la que cura, i compta amb diferents expressions: les de tractament convencional i les denominades alternatives o complementàries.

GESTIONAR LA INCERTESA

Analitza el procés soci – econòmic mundial que ha portat a l’ésser humà principalment en el món occidental, a viure en una inestabilitat permanent. Aportacions de la ciència prospectiva en el disseny d’escenaris i eines disponibles pròpies, per a optimitzar la gestió de la incertesa.

GESTIONAR LA CRISI PERSONAL SIMULTÀNIAMENT AMB L’ACTIVITAT PROFESSIONAL I FAMILIAR

A partir de l’anàlisi del concepte de crisi en els seus dos vessants; de ruptura i oportunitat ofereix eines amb la finalitat de gestionar eficaçment una crisi personal amb l’activitat professional i familiar.

INGREDIENTS D’UN HÀBITAT SALUDABLE

Seminari molt aplicat a exposar els principis que intervenen en la configuració d’un habitatge saludable; des de detecció de geopatía fins a tècniques de Feng – shui per a la seva harmonització. L’Institut ofereix seminaris fora del seu Campus per a realitzar in – company o en un altre lloc que es desitgi. Així mateix pot dissenyar formació ad – hoc a les necessitats de l’organització.